Кафедра англійської мови факультету перекладознавства

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.edu.ua/

 

Зимова заліково-екзаменаційна сесія 2021–2022 н. р.

Інформація про кількісні показники видів і результатів професійної діяльності

 

 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладознавства було створено у 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладознавства КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету — кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н. М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л. М. Із серпня 2006 року по травень 2007 року кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л. І.; з травня 2007 року по вересень 2010 року — доктор філологічних наук, професор Гладуш Н. Ф., з вересня 2010 року по червень 2021 року — кандидат філологічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна.

 

Керівний склад


Завідувач кафедри
— доктор філологічних наук, доцент, професор Черхава Олеся Олегівна.

У 2005 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка й отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов і світової літератури.

У 2005 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» і отримала диплом за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

З 1 грудня 2007 року по 4 квітня 2011 року навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика.

28 жовтня 2011 року захистила дисертацію «Англомовне біблійне пророцтво як різновид фідеїстичного дискурсу (на матеріалі King James Bible)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

З 4 вересня 2014 року по 3 листопада 2014 року працювала на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 5 листопада 2014 року по 30 листопада 2014 року працювала на посаді доцента кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

З 1 грудня 2014 року до 30 листопада 2017 року навчалася в докторантурі КНЛУ за державним замовленням.

29 грудня 2017 року захистила докторську дисертацію «Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)» у КНЛУ за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий консультант д. філол. н., професор Корольова Алла Валер’янівна).

З 5 грудня 2017 по 30 червня 2019 року працювала на посаді доцента кафедри англійської мови факультету перекладознавства КНЛУ.

27 лютого 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови факультету перекладознавства КНЛУ.

З 1 серпня 2019 року по 30 червня 2021 року працювала на посаді професора кафедри германської і фіно-угорської філології імені Г. Г. Почепцова КНЛУ.

З 2019 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у КНЛУ для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук.

З 1 вересня 2021 року обіймає посаду завідувача кафедри англійської мови факультету перекладознавства КНЛУ.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 64 публікації, з них 1 монографія, 2 навчальні посібники.

Вибрані публікації:

1. Черхава О. О. Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов): монографія / відп. ред. А. В. Корольова. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. 400 с.

2. Черхава О. О. Дослідницький корпус англо-, німецько-, україномовних текстів релігійно-популярного дискурсу // Дані текстових корпусів у лінгвістичних

дослідженнях: колек. моног. / за ред. О.П. Левченко. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. С. 130–145.

3. Черхава О. О. Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр./ відп. ред. А.В. Корольова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 15. – С. 248–259.

4. Черхава О. О. Архетипна матриця інваріантного релігійного смислу гіперконцепту ЗАЛУЧЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр. / відп. ред. А.В. Корольова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 14. – С. 197–214.

5. Черхава О. О. Термін “реконструкція” в когнітивно-лінгвокомпаративно-дискурсивному розумінні // Science and Education a New Dimension. Philology. –Budapest, 2018. – VІ (50), Issue. 167. – P. 11–15. – р-ISSN 2308-5258. е-ISSN 2308-1996.

Друковані видання в наукометричних виданнях (SCOPUS)

1. Cherkhava O., Bazyliak N. Communicative competence formation of future English Language teacher. Man in India. Subject Area and Category: Art and Humanities History (H Index), Social Sciences Cultural Studies, 2017. – Vol. 97 (3). – P. 341–352. – ISSN 0025-1569.

2. Cherkhava O., Pomirko R., Bazyliak N., Koval R., Romanchuk O. Le vocabulaire de la medicine physique et de réadaptation en français et en ukrainien – І’analyse comparative. XLinguae European Scientific Language Journal : [collection of scientific works] / [editor-in-chief Jana Birova]. – Slovakia: SVO s.r.o., 2019. – Volume 12. – Issue 1XL. – P. – 109-127. e-ISSN 2453-711X. ISSN 1337-8384.

3. Cherkhava O., Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Danylevych M. Les néologismes en français de la médecine physique et de réadaptation. XLinguae European Scientific Language Journal : [collection of scientific works] / [editor-in-chief Jana Birova]. – Slovakia: SVO s.r.o., 2020. DOI:10.18355/XL.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Черхава Олеся Олегівна, доцент, д. філ. наук

2. Ніколаєнко Світлана Володимирівна, доцент, канд. філ. наук

3. Сташко Галина Іванівна, доцент, канд. філ. наук

4. Крикніцька Ірина Олександрівна, ст. викладач, канд. філ. наук

5. Смаженко Ольга Андріївна, ст. викладач

6. Титова Наталія Юріївна, ст. викладач

7. Александренко Єлизавета Ярославівна, викладач, магістр філології

8. Ліннік Лілія Анатоліївна, викладач, магістр філології

9. Макатер Світлана Василівна, викладач, магістр філології

10. Кулешір Марія Миколаївна, викладач

11. Прохорова Анна Валеріївна, викладачОсвітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладознавства за спеціальністю 035. Філологія.

 

Дисципліни кафедри

· Англійська мова (як перша іноземна) і практична граматика англійської мови для студентів І та ІІ курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 035. Філологія.

· Англійська мова (як друга іноземна) для студентів І–IV курсів денної форми навчання за спеціальністю 035. Філологія.

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують 7 секцій:

· секція англійської мови І курсу (керівник секції — викл. Прохорова А. В.)

· секція практичної граматики І та ІІ курсів (керівник секції — викл. Александренко Є. Я.)

· секція англійської мови ІІ курсу (керівник секції — ст. викл., к. ф. н. Крикніцька І. О.)

· секція другої іноземної мови І та ІІ курсів (керівник секції — ст. викл. Титова Н. Ю.)

· секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції — доц. к. ф. н. Ніколаєнко С.В.)

· секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції — доц. к. ф. н. Сташко Г. І.)

· секція заочного навчання І та ІІ курсів (керівник секції — викл. Кулешір М.М.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри — дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. Викладачі кафедри працюють над колективною науковою темою «Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі» (державний реєстраційний номер 0118U003023).

У межах виконання цієї теми викладачі кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого й аспектного навчання англійської мови на різних курсах, публікують свої дослідження з питань філології, методики навчання та педагогіки. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України.

 

Міжнародна діяльність

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництві є:

1) участь у міжнародних науково-практичних конференціях;

2) участь в онлайн-вебінарах і тренінгах, організованих міжнародними освітньо-методичними центрами та видавництвами;

3) публікація наукових статей у міжнародних виданнях, зокрема в тих, що індексуються в наукометричних базах даних Web of Science або Scopus;

4) членство в редакційних колегіях наукових фахових видань;

5) співпраця з міжнародними освітніми організаціями та носіями мови;

6) організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі в міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють у науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить кількість опублікованих у закордонних виданнях тез доповідей і наукових статей.

 

Видання

За останні 10 років викладачі кафедри англійської мови факультету перекладознавства створили низку підручників і навчальних посібників, зокрема:

· Аненко Н. І., Гладуш Н. Ф., Подсєвак К. С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.

· Аненко Н. І., Подсєвак К.С. (у співавторстві) A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. - 290 с.

· Сташко Г. І., Титова Н. Ю. English-in-Use / Англійська мова : Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.

· Сташко Г. І., Титова Н. Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова: Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 260 с.

· Яценко Л. М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . - Ірпінь, 2011.

· Яценко Л. М. та ін. A Practical Guide to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення. Ч. І. Для студентів І курсу факультету перекладачів. Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 384 с.

· Кукса І. М., Яценко Л. М., Аненко Н. І. English Grammar for Advanced Learners / Посібник з практичної граматики англійської мови. Для студентів ІI курсу ВНЗ спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури: Навч. посібник. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. - 208 с.

· Макатер С.В., Регент А.І., Мальована М.М., Яценко Л.М. EnglishforTourism / Англійська для туризму. Для студентів І курсу вищих навчальних закладів спеціальності «Туризм». Частина І : Навч. Посібник. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. - 232 с.

· Яценко Л. М., Черхава О.О. Тестові контрольні роботи з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм». Навч. посібник. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. - 276 с.

· Кравченко О.Г., Фабрична Я.Г. English Intonation: Practical Course for the Second Year Students Specialising in Translation Studies. Англійська інтонація: Навч. посібник для студентів ІІ курсу факультету перекладознавства./Заг. редакція - Фабрична Я.Г. - К.:Вид. центр КНЛУ, 2019. – 116 с.

· Яценко Л. М. English Grammar for Philology Students / Граматика англійської мови для студентів-філологів. - Ірпінь: УДФСУ, 2020. - 242 с.

· Фабрична Я. Г. Practical Guide to Learning English for Second Year Students Specialising in Translation Studies, Part II / Практичний курс англійської мови. Частина ІІ: Навч. посібник / Заг. редакція – Фабрична Я. Г. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2020. – 398 с.

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладознавства за спеціальностями 035. Філологія, 242. Туризм та 053. Психологія.

 

Профорієнтаційна робота

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.edu.ua/

 

 

 

Розклад денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти