Положення

 

Інструкція з діловодства в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про ректорат Київського національного лінгвістичного університету

Етичний кодекс Київського національного лінгвістичного університету

Положення про Комісію з етики та врегулювання конфліктних ситуацій Київського національного лінгвістичного університету

Положення про оплату праці, преміювання та матеріальне заохочення працівників Київського національного лінгвістичного університету

Положення про преміювання НПП 2021

 


 

Положення про порядок замовлення, оформлення, видачу та облік документів про вищу освіту (ступені бакалавр і магістр) і додатків до них у Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про порядок замовлення, оформлення, видачу та облік академічних довідок здобувачам вищої освіти ступенів бакалавр і магістр у Київському національному лінгвістичному університеті

– Зразок академічної довідки для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр у Київському національному лінгвістичному університеті

 


 

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Київському національному лінгвістичному університеті

 


 

 Положення про кабінет туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету

 


 

Положення про організацію освітнього процесу в Університеті

Положення про дуальну форму здобуття освіти в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу в КНЛУ

– Зміни до Додатку А Положення про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу в КНЛУ

Положення про порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, особою, яка вступила на навчання до Київського національного лінгвістичного університету на повторне безоплатне здобуття вищої освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у Київському національному лінгвістичному університеті (нова редакція)

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у Київському національному лінгвістичному університеті 2022 р.

Положення про навчально-методичний відділ Київського національного лінгвістичного університету

Положення про атестацію педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету

Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20)

Положення про порядок обрання вибіркових дисциплін студентами Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті (ступені вищої освіти бакалавр, магістр; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітніх програм у Київському національному лінгвістичному університеті (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок визначення і складання академічної різниці в Київському національному лінгвістичному університеті в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про семестровий контроль для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про семестровий контроль результатів навчання студентів заочної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (поточний, рубіжний (атестація), семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр", "магістр"; денна і заочна форма здобуття освіти)

Положення про систему модульно-рейтингового контролю результатів навчання студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про модульну контрольну роботу з практичних мовних дисциплін для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про модульну контрольну роботу з теоретичних дисциплін для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про Індивідуальний навчальний план студента Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про проведення практики студентів Київського національного лінгвістичного університету

Перелік програм атестаційних іспитів (ступінь вищої освіти "бакалавр")

Положення про порядок визнання в КНЛУ результатів навчання, здобутих студентами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

– Зміни до Додатку 3 Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

 


 

Положення про Освітнього омбудсмена Київського національного лінгвістичного університету

Порядок звернення до Освітнього омбудсмена Київського національного лінгвістичного університету

 


 

Положення про заходи із запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних із дискримінацією, сексуальними домаганнями у Київському національному лінгвістичному університеті

Антикорупційна програма Київського національного лінгвістичного університету
(зі змінами, затвердженими Конференцією трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, 22 грудня 2020 р., протокол № 1 та введеними в дію наказом ректора від 22 грудня 2020 р. № 567-о)

Положення про порядок прийняття та розгляд повідомлень щодо порушення норм антикорупційного законодавства в Київському національному лінгвістичному університеті

 


 

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КНЛУ

Інструкція про заходи пожежної безпеки в гуртожитках КНЛУ

 


 

Положення про Центр інформаційно-комунікаційних технологій Університету

Положення офіційний сайт Університету

Положення про освітній сайт Університету

Положення про вищий колегіальний орган громадського самоврядування (конференцію трудового колективу, включаючи виборних представників із числа студентів) Університету

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у КНЛУ

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у КНЛУ 2022 р.

Положення про постійно діючу комісію вченої ради КНЛУ з моніторингу фінансово-господарської роботи та матеріально-технічного стану Університету

Положення про вчену раду Київського національного лінгвістичного університету (зі змінами, затвердженими вченою радою КНЛУ 10.04.2018 р. протокол № 15)

Положення про Наглядову раду Київського національного лінгвістичного університету

Положення про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університету

Положення про Центр культури і мистецтв Київського національного лінгвістичного університету

Положення про студентське самоврядування Київського національного лінгвістичного університету

Положення про приймальну комісію Університету

Положення про апеляційну комісію Університету (прийом на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти)

Положення про апеляційну комісію Університету (прийом на навчання за першим (магістерським) рівнем вищої освіти)

Положення про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (атестація здобувачів вищої освіти (ступені вищої освіти "бакалавр", "магістр"))

Положення про порядок переведення студентів Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна форма здобуття освіти)

Положення про порядок переведення і поновлення студентів у КНЛУ (перший бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми навчання)

 


 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (зі змінами, затвердженими вченою радою Київського національного лінгвістичного університету 28 серпня 2017 р., протокол № 1; 25 січня 2018 р., протокол № 10; 10 квітня 2018 р., протокол № 15; 26 грудня 2018 р., протокол № 8)

 


 

Положення про Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти Київського національного лінгвістичного університету

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету

 


 

Положення про відділ міжнародних зв'язків Київського національного лінгвістичного університету

Положення про відділ міжнародного співробітництва та академічну мобільність Університету

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського національного лінгвістичного університету

Типове положення про освітньо-культурний центр Київського національного лінгвістичного університету

Положення про інтернаціоналізацію діяльності Київського національного лінгвістичного університету

 


Положення про порядок виборів ректора КНЛУ

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора КНЛУ

Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора КНЛУ

Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників Університету, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок організації роботи спостерігачів від кандидатів на посаду ректора на виборах ректора Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора Київського національного лінгвістичного університету


 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти