Кафедра фонетики і практики англійської мови

Історія

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів з I-го по III-тій курс факультету германської філології. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри. Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжила кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолювала кафедру з січня 2005 року по січень 2020 р., після неї кафедру з січня по липень 2020 р. очолив кандидат філологічних наук, доцент кафедри Василенко Дмитро Володимирович. 

З серпня 2020 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Гнезділова Ярослава Володимирівна.

 

Завідувач

Гнезділова Ярослава Володимирівна – доктор. філол. наук, доцен

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.Бережна Марія Олександрівна – викладач 

2.Богун Світлана Володимирівна – ст. викладач

3.Василенко Дмитро Володимирович – канд. філол. наук, доцент

4.Горькава Надія Олексіївна – викладач

5.Грежук Юлія В’ячеславівна – викладач

6.Долішня Наталія Юріївна – викладач 

7.Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач

8.Іванчук Василь Васильович – ст. викладач

9.Каленська Валерія Леонідівна – викладач 

10.Камишникова Олеся Павлівна – викладач

11.Кириченко Тетяна Сергіївна – канд. філол. наук, доцент

12.Клезь Катерина Олександрівна – викладач

13.Князева Лариса Віталіївна – викладач

14.Колодяжна Катерина Володимирівна – викладач 

15.Корогода Тетяна Михайлівна – канд. філол. наук, викладач

16.Куруц Богдана Миколаївна – викладач 

17.Кушніров Максим Олександрович – викладач 

18.Львова Надія Леонідівна – канд. філол. наук, доцент

19.Мельник Алла Іванівна – канд. пед. наук, доцент

20.Морякіна Ірина Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент

21.Несвіт Алла Миколаївна – викладач

22.Петрочук Наталя Олександрівна – викладач 

23.Пиж Наталія Миколаївна – викладач,  канд. пед. наук

24.Сабо Ольга Анатоліївна – ст. викладач

25.Семилітко Інна Олександрівна – викладач

26.Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач

27.Чигринець Ольга Володимирівна – ст. викладач

28.Щербак Анна Олегівна – викладач 

29.Янішевська Зоя Вікторівна – канд. пед. наук, доцент

30.Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Внутрішній сумісник

31.Пожар Анастасія Борисівна – канд. філол. наук, ст. викладач 

 

Зовнішній сумісник

32.Свірідова Юлія Олександрівна – ст. викладач,  канд. філол. наук

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ: 

1.Gnezdilova, Ya. (2017). Autonomous metacommunicative lexicon and its specifics in manipulative discourse. Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow, II(1), 42-89. DOI: 10.1515/lart-2017-0002 (Indexed in Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index – Web of Science Core Collection)

2.Gnezdilova, Ya. (June 2018). Metapragmatics of academic written discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of the University of SS Cyril and Methodius in Trnava, III(1), 46-79. DOI: 10.2478/lart-2018-0002 ISSN 2453-8035 (Indexed in Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index – Web of Science Core Collection)

3.Matvienko, O., Lashchykhina, V., & Yanishevska, Z. (2019). Implementation of the Bologna Process Standards in Ukraine. The Scientific Heritage, 31(2), 32 – 43. Budapest, Hungary.

4.Бідная, О.Г., Таран, І.М., & Яремко, Д.П. (2020). Ласкаво просимо у світ американської літератури. "Welcome to the World of American Literature". Навчально-методичний посібник з домашнього читання англійською мовою для студентів ІІ-го та Ш курсу за творами О.Генрі, Ф.С.Фіцджеральда та Дж.Д.Селінджера. К: Ліра-К.

5.Василенко, Д.В. (2019). Англійські фразові дієслова та ідіоми. Навч. посібник для студентів 1-2 курсів факультетів англійської мови ЗВО. К.: Видавничий центр КНЛУ.

6.Василенко, Д.В. (2020). Соціолінгвістичні чинники впливу онтогенезу англомовної підмови ХХ-початку ХХІ століття на прикладі війн за участі США та Великої Британії. In Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches (рp. 36-57). Vol. 1.Venice, Italy; Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-027-8-3

7.Гнезділова Я.В. (2021). Метакомунікативність англомовного письмового медіадискурсу. In Moderní aspekty vědy: XІ. Díl mezinárodní kolektivní monografie (pp. 263-272), Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Available at http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-11.pdf

8.Гнезділова, Я. В. (2017). Маніпуляція – риторика – маніпуляція. В Л. І. Бєлєхова та ін. (Ред.), ІІІ Таврійські читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2017 року (сс. 84-87). Херсон: Видавничий дім "Гельветика".

9.Гнезділова, Я. В. (2017). Метакомунікативний вокабуляр на рівні інтертекстуальної реальності. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 7, 39-43.

10.Гнезділова, Я. В. (2017). Метакомунікативні індикатори як жанрові тригери. In  Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. International research and practice conference, April 28-29, 2017 (pp. 91-94). Lublin, Republic of Poland: Lublin science and technology park.

11.Гнезділова, Я. В. (2017). Метапрагматика та метапрагматична компетенція: основні характеристики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 4, 29-32.

12.Гнезділова, Я. В. (2018). Етапи метапрагматичного аналізу дискурсу. Вісник Маріупольського державного університету, 18, 149-155.

13.Гнезділова, Я. В. (2018). Метакомунікація як інструмент деманіпуляції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2, 34-38.

14.Гнезділова, Я. В. (2018). Мета-маркери академічного дискурсу в контексті теорії рефлективності. Наукові записки. Серія: Філологічні науки,  164, 329-333.

15.Гнезділова, Я. В. (2018). Метапрагматика: соціокультурний аспект. Філологічні трактати, 10(2), 42-47.

16.Гнезділова, Я. В. (2018). Метапрагматичний аналіз академічного дискурсу. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності "Львівський філологічний часопис", 3, 64-67.

17.Гнезділова, Я. В. (2018). Персуазивна vs маніпулятивна функції метакомунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1(87), 63-68.

18.Гнезділова, Я. В. (2018). Перші кроки. English. К.: Видавництво “Арій” (Play & Learn).

19.Гнезділова, Я. В. (2019). 500 найуживаніших англійських висловів [Вивчаємо англійську]. К.: Видавництво “Арій”.

20.Гнезділова, Я. В. (2019). Українська мова для англійців у малюнках. К.: Видавництво “Арій”.

21.Гнезділова, Я. В. (2021). Дискурсивна специфіка метакомунікації в теле/радіомовленні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: "Філологія", 11(79), 60-63 (Категорія Б). DOI 10.25264/2519-2558-2021-11(79)-60-63 (The journal is listed and indexed in Index Copernicus)

22.Гнезділова, Я. В. (2021). Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації (Автореферат докторської дисертації). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

23.Гнезділова, Я. В. (2021). Метакомунікативність англомовного розмовного дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 50(1). P. 62–66. (Категорія Б). DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.14 (The journal is listed and indexed in Index Copernicus)

24.Гнезділова, Я. В. (2021). Метакомунікація в англомовних усних та письмових типах дискурсу: зіставний аналіз. В New horizons of philological science: Collective monograph (P. 31–54). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. DOI  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-143-5-2

25.Гнезділова, Я. В. (2021). Регулярна та дискурс-специфічна англомовна метакомунікація: постановка проблеми. Нова філологія, 83, 46-51 (Категорія Б). DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-6 (The journal is listed and indexed in Index Copernicus)

26.Кириченко, Т. С. (2019). Formal and functional specificities of the interruption-repairs in speech interaction. Одеський лінгвістичний вісник, 13, 14–21.

27.Кириченко, Т. С. (2019). Вступ до академічного письма, частина 1: Навч.-метод. посібник / Т.С. Кириченко. – К.: Видавничий центр КНЛУ 

28.Кириченко, Т. С. (2019). Вступ до академічного письма, частина 2: Навч.-метод. посібник / Т.С. Кириченко. – К.: Видавничий центр КНЛУ   

29.Кириченко, Т. С. (2019). Дискурсивні маркери згоди в ситуації перебивання мовлення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 38, Т. 2,  90–92.

30.Кириченко, Т. С. (2019). Когнітивний дисонанс у ситуації перебивання мовлення та шляхи його подолання. Актуальні питання іноземної філології, 10, 143–149.

31.Кириченко, Т. С. (2019). Перебивання в мовленні як засіб зворотного зв’язку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Германістиката міжкультурна комунікація, 1, 43–46.

32.Кіт у чоботях, Гидке каченя = Puss in Boots, The Ugly Duckling / Ш. Перо; Г.К. Андерсен; адапт., вправи та словник Я.В. Гнезділової. – 2-ге вид. – К.: Видавництво “Арій”, 2020. – 80 с. – (Читаю англійською).

33.Колодяжна, К.В. (2019).   Types of Addressees in the speech act of teasing in modern English discourse. Вісник КНЛУ, 22 (2),  98 –105.

34.Львова, Н. Л. (2018). Експресивність політичної комунікації: особливості та засоби вираження. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська Філологія, 796, 29–42.

35.Матвієнко, О.В., Лащихіна, В.П. &  Янішевська, З.В. (2018). English for Psychologists : English Textbook for Psychology Students. Посібник з англійської мови для студентів спеціальності "Психологія": Навч. Посібник. Київ: Видавничий центр КНЛУ.

36.Насікан,  З.С. & Валігура О.Р. (2019). Просодичні засоби реалізації фоносемантичних комплексів у сучасному кінодискурсі. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Філологічні науки, 175,  235-241.

37.Насікан,  З.С. (2019). Phonosemantics: Ongoing Issues and Modern Perspectives. Science and Education a New Dimension. Philology, VII(56), Issue: 190, 36-39.

38.Насікан,  З.С. (2019). Вмотивований характер взаємозв’язку форми та значення на просодичному рівні. Закарпатські філологічні студії, 7(2),  37-41. 

39.Насікан,  З.С. (2019). Методологічні основи проведення експериментально-фонетичного дослідження фоносемантичних комплексів в сучасному англомовному художньому кінодискурсі. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3(15), 25-28.

40.Яремко, Д.П. (2018). Стратегічна компетентність у науковій періодиці: анотована бібліографія. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 29, 208–231.

 

Спеціальності

Спеціальності

•035 Філологія

•014 Середня освіта

Дисципліни

1 курс:

•    Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови. Спеціальність 035 Філологія.

Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 14. Загальна кількість годин – 420. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 13. Загальна кількість годин – 390.

•    Англійська мова. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Кількість кредитів  – 9. Загальна кількість годин – 270.

•    Друга іноземна мова. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 5. Загальна кількість годин – 150. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 6. Загальна кількість годин – 180.

•    Практична фонетика першої іноземної мови. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120.

Дисципліна за вибором з першої іноземної мови (Кількість кредитів  – 6. Загальна кількість годин – 180): 

•Основи англомовної письмової комунікації. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. 

•Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі детективного жанру). Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі казок). Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Лінгвокраїнознавство Великої Британії. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі соціально-психологічної прози). Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Стратегії і тактики діалогічного спілкування. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

Вибіркові дисципліни (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Англомовний етикет: практика у спілкуванні. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Засоби вираження дієслівних категорій в англійській мові. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

• Розвиток комунікативних компетентностей у контексті англомовного художнього дискурсу. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Стратегії і тактики діалогічного спілкування англійською мовою. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література.

•Структура англійського речення. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література.

•Англійська артикуляція й інтонація. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література.

2 курс:

•Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 13. Загальна кількість годин – 390. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 360.

•    Англійська мова. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Кількість кредитів  – 13. Загальна кількість годин – 390.

•    Друга іноземна мова. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 11. Загальна кількість годин – 330. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 9. Загальна кількість годин – 270. 

•    Практична фонетика першої іноземної мови. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120.

Дисципліна за вибором з першої іноземної мови (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Англомовний кінематографічний дискурс: лексика, граматика, просодія. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Лінгвокраїнознавство Великої Британії. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).

•Мистецтво англомовної письмової комунікації. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).

Дисципліна за вибором з другої іноземної мови (Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120):

•Англомовний етикет: практика у спілкуванні. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

•Дієслово в сучасній англійській мові: граматичні категорії та засоби їх вираження. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

•Практика у спілкуванні в контексті англомовної художньої прози. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

Вибіркові дисципліни (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Лінгвокраїнознавство англомовних країн. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Англомовні ідіоми: вживання і переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Основи англомовної письмової комунікації. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Розвиток комунікативних компетентностей у контексті англомовного художнього дискурсу. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Стратегії і тактики діалогічного спілкування англійською мовою. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Структура англійського речення. Спеціальність 035 Філологія.  Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Спеціалізація 035.035 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська. Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

3 курс:

•Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 13. Загальна кількість годин – 390. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 360.

•    Англійська мова. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова і література. Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література. Кількість кредитів  – 9. Загальна кількість годин – 270.

•    Друга іноземна мова. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад. Кількість кредитів  – 13. Загальна кількість годин – 390.  Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова). Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 300. 

Дисципліна за вибором з першої іноземної мови (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Фоностилістика. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Регіональні варіанти та соціальні діалекти англійської вимови. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Мистецтво ефективних публічних промов. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Інтонація в педагогічному дискурсі. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).  

•Регіональні варіанти та соціальні діалекти англійської вимови. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).

•Ораторське мистецтво в професійній діяльності вчителя. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).

•Практика спілкування в контексті англомовного кінематографічного дискурсу. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (англійська мова і друга західноєвропейська мова).

Дисципліна за вибором з другої іноземної мови (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90):

•Лінгвокраїнознавство англомовних країн. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад.  

•Англомовні ідіоми: вживання і переклад. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Структура речення в англійській мові. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад.

•Лінгвокраїнознавство англомовних країн. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

•Англомовні ідіоми: вживання і переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

•Словосполучення та речення в сучасній англійській мові. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

Дисципліна за вибором з перекладознавства (друга іноземна мова) (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90):

•Переклад англомовних юридичних текстів. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька. Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад.

4 курс:

Дисципліна за вибором з лінгвістики (перша іноземна мова) (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Мовленнєва маніпуляція у повсякденному дискурсі. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

Дисципліна за вибором з другої іноземної мови (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90): 

•Англомовний юридичний дискурс: практика використання і переклад. Спеціальність 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література. Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури,  методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури  (Німецька мова і друга західноєвропейська мова).

Доктор філософії:

Дисципліна вільного вибору аспіранта (Кількість кредитів  – 3. Загальна кількість годин – 90):

•Метапрагматика: проблематика і перспективи. Спеціальність 035 Філологія. Освітньо-професійна програма Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство.

 


Основні пріоритетні напрями наукової роботи кафедри включають:

– проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація  результатів досліджень  у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів;

– залучення студентів до науково-дослідної роботи у формі відвідування теоретичних курсів за вибором, керівництво діяльністю науково-дослідних груп та гуртків, керівництва кваліфікаційними роботами магістрів;

– підготовка та проведення мовних олімпіад та лігнвокраїнознавчих конкурсів та інших інтелектуальних змагань

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 332
тел.: +38 (044) 529-88-08
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englang.knlu.edu.ua/

Вибіркові дисципліни факультету германської філології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

– Каталоги вибіркових навчальних дисциплін факультету германської філології:

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 014 Середня освіта

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

– Каталоги вибіркових навчальних дисциплін факультету германської філології:

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 014 Середня освіта

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін

 

Розклад денної форми здобуття освіти факультету германської філології

 

Розклад занять

 

 

 

Оглядові лекції для здобувачів вищої освіти 2021/2022 н. р.

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021/2022 навчального року

 

Розклад
весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 

Розклад
літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 


Графік навчального процесу на І – II семестри 2021 – 2022 н. р., денна форма здобуття освіти


 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти