Кафедра іспанської та французької філології

Історія кафедри

Кафедра іспанської та французької філології заснована у результаті реорганізації кафедр французької філології та іспанської філології 12 березня 2011 року.

Доктор філологічних наук, професор Кагановська Олена Марківна очолювала кафедру французької філології з 23 грудня 2003 р. по 9 березня 2011 р., з 9 березня 2011 р. була завідувачем кафедри романської філології КНЛУ. З 1 вересня 2015 р. по 9 травня 2017 р. – завідувач кафедри іспанської та французької філології КНЛУ.

 

Завідувач

Доктор філологічних наук, професор Савчук Руслана Іванівна. Має 70 публікацій, з них 1 одноосібна монографія, понад 50 наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав, у тому числі у виданнях, індексованих у наукометничних базах WoS і Scopus, матеріали та тези міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій. Співавтор 2 колективних монографій.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Штат професорсько-викладацького складу кафедри іспанської та французької філології становить 21 особу.

Французька мова

1. Савчук Руслана Іванівна ‒ завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

2. Кагановська Олена Марківна ‒ доктор філологічних наук, професор 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

3. Сидельникова Лариса Вікторівна ‒ доктор філологічних наук, професор 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

4. Вітомська Надія Матвіївна – кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

5. Каратєєва Ганна Михайлівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

6. Кромбет Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

7. Лемешко Людмила Сергіївна − кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

8. Лисенко Надія Євгеніївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

9. Стрельник Ольга Олександрівна − кандидат педагогічних наук, викладач ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

10. Тучкова Олена Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

11. Хода Анастасія Олегівна − викладач ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

12. Чаюн Ірина Олегівна – викладач ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Іспанська мова

1. Бохун Наталія Віталіївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

2. Грабовська Наталія Борисівна ‒ старший викладач 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

3. Наваренко Інна Анатоліївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

4. Редковська Тетяна Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

5. Скробот Алла Іванівна ‒ кандидат філологічних наук, професор 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

6. Судорженко Галина Петрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

7. Чернишенко Вікторія Вікторівна ‒ викладач ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Латинська мова

1. Грекова Марія Андріївна – старший викладач 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

2. Єрьоміна Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

 

Наукова діяльність кафедри

Aспірантура, докторантура

Одним із головних напрямів роботи науково-педагогічних працівників кафедри іспанської та французької філології є виконання колективної науково-дослідної теми «Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти», яка була перезатверджена вченою радою Університету, протокол №6 від 04 грудня 2017 р. Науково-дослідна робота кафедри проводиться за спеціальністю 035 Філологія. Кафедральна науково-дослідна тема була затверджена 26.12.2017 р. в УкрІНТЕІ.

Вагомим доробком кафедри іспанської та французької філології є публікація серії колективних монографій («Романські студії початку ХХІ століття »); підготовка наукової продукції для фахових видань України, видань, які індексуються у наукометричних базах даних Web of Science і Scopus; успішні захисти дисертацій та отримання вчених звань доцента та/або професора кафедри.

Іншим пріоритетним напрямом роботи науково-педагогічних працівників кафедри є робота з обдарованою молоддю. Йдеться, зокрема, про підготовку студентів відділень іспанської та французької мов (студенти ІІІ і IV курсів першого (бакалаврського) рівня, І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти) до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської та французької мов, до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури». 

У 2020-2021 н.р. під керівництвом НПП кафедри було підготовлено до участі в Конкурсі 2 студентські наукові роботи (Правдива Н.П. (керівник – доц. Тучкова О.О.) і Жук Ю.К. (керівник – доц. Кромбет О.В.). 

Жук Ю.К. посіла II місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури».

При кафедрі діє аспірантура, яка готує наукові кадри на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія для Університету та інших ЗВО України. 

 

Список аспірантів кафедри іспанської та французької філології

На кафедрі навчаються 4 аспіранти.

Рік навчання ПІБ

1.

ІI Набок М.А.
2.
ІV Волинець Н.В.
3.
ІV
Бумар К.С.

 

 

Навчальна робота кафедри

Кафедра іспанської та французької філології забезпечує викладання теоретичних курсів і практичних мовних навчальних дисциплін на факультеті романської філології і перекладу, на факультеті германської філології і сходознавства для студентів денної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський)) рівень вищої освіти та заочної форми здобуття освіти (другий (магістерський)) рівень вищої освіти. 

Освітньо-професійні програми, за якими провадиться освітній процес за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 

Сучасні лінгвістичні і перекладознавча студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова);

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)  

Ці програми  є професійно-спрямованими та передбачають інтеграцію теоретичної (фахової підготовки в галузі романської філології) з науковою діяльністю. Програми орієнтують на актуальні спеціальності, у рамках яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра.

Освітньо-професійні програми, за якими здійснюється освітній процес за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад;

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад 

Програми орієнтують на формування навичок і опанування іноземних мов як засобу спілкування на рівні C1 (Le Cadre européen commun de référence pour les langues – Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECRL)). Програми є багатовимірними та модульними за своєю структурою і організацією, а також сприяють мобільності студентів та їх конкурентоспроможності на ринку праці. Акцент зроблено на формування ґрунтовних знань із здатністю вільно здійснювати іншомовну комунікацію й продовжувати подальше навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри іспанської та французької філології викладають такі нормативні мовні практичні та теоретичні дисципліни: 

відділення французької мови: практика усного та писемного мовлення французької мови (3-4 курси, ступінь вищої освіти «бакалавр»), культура усного та писемного мовлення французької мови (1 курс, ступінь вищої освіти «магістр»), лексикологія французької мови, історія французької мови, теорія і практика перекладу французької мови (3 курс, ступінь вищої освіти «бакалавр»), теоретична граматика французької мови, стилістика французької мови, інтерпретація тексту.

відділення іспанської мови: практика усного та писемного мовлення іспанської мови (3-4 курси, ступінь вищої освіти «бакалавр»), культура усного та писемного мовлення іспанської мови (1 курс, ступінь вищої освіти «магістр»), лексикологія іспанської мови, історія іспанської мови, теорія і практика перекладу іспанської мови (3 курс, ступінь вищої освіти «бакалавр»), теоретична граматика іспанської мови, стилістика іспанської мови, інтерпретація тексту, лінгвокраїнознавство, теоретична фонетика іспанської мови (4 курс, ступінь вищої освіти «бакалавр»). 

відділення французької мови як другої іноземної: французька мова (1-4 курси, ступінь вищої освіти «бакалавр»), культура усного та писемного мовлення французької мови (1 курс, ступінь вищої освіти «магістр»), практичний курс письмового перекладу французької мови, практичний курс перекладу (3-4 курси, ступінь вищої освіти «бакалавр»).

відділення латинської мови: латинська мова.

 

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри іспанської та французької філології розробляють 3 основні наукові напрями, очолювані провідними науковцями кафедри та Університету, які функціонують у межах діяльності наукової школи факультету романської філології і перекладу «Романістика в КНЛУ: наукові традиції та сучасні вектори розвитку»

Одним із напрямів, очолюваним проф. Кагановською О.М., є дослідження художнього тексту на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики, когнітивної поетики та лінгвонаратології. Під керівництвом проф. Кагановської О.М. здійснено укладання трьох випусків колективної монографії «Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи» (2012 р.), «Романські студії початку ХХІ століття: когнітивна поетика, історіографія, синтаксис» (2014 р.) та «Романські студії початку ХХІ століття: наратологія, синтаксис, поетика у когнітивному вимірі» (2019 р.). 

Науковий напрям, керований проф. Сидельниковою Л.В., продовжує традиції академічної школи з історії розвитку романських мов, зокрема в аспекті діахронії французького письма. 

Науковий напрям, очолюваний проф. Скробот А.І., працює над дослідженням сучасних тенденцій розвитку експериментальної фонетики у романському науковому світі.

 

Міжнародна робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри іспанської та французької філології активно беруть участь у заходах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації, організованих посольством Королівства Іспанії в Україні (що здійснюються у формі семінарів або колоквіумів) та посольством Французької Республіки в Україні та Французьким Інститутом в Україні. 

До прикладу, завідувач кафедри Савчук Р.І., доц. Каратєєва Г.М. і доц. Тучкова О.О. періодично (один раз у п’ять років) проходять стажування з підготовки екзаменаторів іспитів DELF/DALF у Французькому Інституті в Україні (м. Київ, липень 2014 / 2015; липень 2018 / 2019 р.), а тому як екзаменатори і коректори беруть участь в екзаменаційних сесіях DELF/DALF niveaux В1, B2, C1, С2, що проводяться Французьким Інститутом в Україні на базі Університету.

К.філол.н., доц. Каратєєва Г.М. бере участь у міжнародному проєкті (франко-український проєкт «PROFLE+», мета якого полягає у професійній підготовці майбутніх викладачів французької мови як іноземної (термін реалізації проєкту 15 жовтня 2020 р. – 15 лютого 2021 р., форма реалізації – дистанційна).

Д.ф.н., проф. Савчук Р.І., к.філол.н., доц. Каратєєва Г.М., 

к.філол.н., доц. Тучкова О.О. є членкинями Асоціації викладачів французької мови l’APFU (АВФМУ).

Завідувач кафедри Савчук Р.І. є членкинею Української Асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП).

К.філол.н., доц. Наваренко І.А., к.філол.н., доц. Судорженко Г.П. є членкинями Асоціації іспаністів України.

 

Мовні та наукові стажування кафедри

Кафедра іспанської та французької філології постійно співпрацює з провідними спеціалістами університету м. Кан (Нормандія), Пікардійського університету імені Жуля Верна та представниками Французького Інституту в Україні, які проводять лекції та консультації зі студентами та аспірантами факультету романської філології і перекладу, а також підтримує дружні стосунки з посольствами Іспанії, Аргентини, Мексики та Куби.

За запрошенням Відділення Департаменту слов’янської філології університету Гранади, старший викладач кафедри Грабовська Н.Б. пройшла підвищення кваліфікації за програмою Erasmus +. Підвищення кваліфікації проходило з 7 до 13 травня 2018 року за наступним навчальним планом: 1. Використання фундаментальних принципів типологічного аналізу в дослідженні лексичного аспекту іспанської та української мов. 2. Особливості типологізації лексичних систем іспанської та української мов. 3. Мистецтво перекладу. 4. Вербалізація етнокультурного компоненту у лексиці іспанської мови.

Д.ф.н., проф. Савчук Р.І. була на стажуванні за програмою 

ERASMUS + KA 107 в університеті м. Кан (Нормандія, Французька республіка) з 18.03.2019 р. по 22.03.2019 р. Стажування (stage d’enseignement) передбачало обмін досвідом, асистування французьким колегам і викладання окремих дисциплін студентам, які вивчають в університеті м. Кан (Нормандія) французьку мову як іноземну (FLE). За звітний період проф. Савчук Р.І. провела заняття з практики французької мови (Communication, рівень C1) та граматики французької мови (труднощі, з якими стикаються україномовні студенти при вивченні минулих часів у французькій мові, рівень C1), а також підготувала фрагмент заняття з інтерпретації тексту (аналіз і інтерпретація французького псевдоавтобіографічного роману, рівень C1 ).

Савчук Р.І. пройшла науково-педагогічне стажування «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС», Венеція, Італійська республіка (24.08.2020 – 02.10.2020 рр.). 

К.філол.н., доц. Тучкова О.О. пройшла наукове стажування «Internationalization of higher education», Collegium Civitas, Warsaw, Poland (23.06.2020 р. – 15.06.2020 р.).

К.філол.н., доц. Єрьоміна О.Ю. взяла участь у науковому стажуванні «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC); 

квітень 2021 р.).

К.філол.н., доц. Наваренко І.А. прослухала освітні курси для викладачів іспанської мови як іноземної, Сеговія, університет Вальядолід (31.10.2021 р. – 5.11.2021 р.).

 

 

КОНТАКТИ

03450, Україна
м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), 5 поверх, кім. 501
тел.: +38 (044) 529-00-48.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://espfranphil.knlu.edu.ua/

Вибіркові дисципліни факультету романської філології і перекладу

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу

Розклад
заліково-екзаменаційної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти