Кафедра німецької філології

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 3 (корпус № 2), кімн. 307
тел. +38 (044) 521-61-59
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://deutschphil.knlu.edu.ua/


Історія кафедри

Кафедру німецької мови було створено 1 жовтня 1948 року. 1962 року відбулася реорганізація, внаслідок якої на факультеті німецької мови було створено дві кафедри: німецької мови та німецької філології. У березні 2011 році внаслідок реорганізації кафедри німецької мови і німецької філології було об’єднано у новостворену кафедру німецької філології.

Кафедра німецької філології забезпечує викладання практики і теорії німецької мови на І-V курсах денного та заочного навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр“, „спеціаліст“, „магістр“, на відділенні післядипломної освіти та екстернату: читання лекцій, проведення практичних занять з німецької мови, вступу до германського мовознавства, теоретичної граматики німецької мови, з порівняльної типології німецької та української мов, з лексикології німецької мови, зі стилістики німецької мови, з теорії та практики перекладу, з історії німецької мови. Крім того, читаються авторські курси для бакалаврів, спеціалістів та магістрантів.

Викладачі кафедри німецької філології керують педагогічною практикою студентів IV і V курсів денного та заочного навчання, і магістерською практикою.

Колективна наукова тема кафедри: “Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти” знайшла відображення в темах досліджень викладачів кафедри, докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри, курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Кафедра німецької філології – випускова кафедра, науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у державних екзаменаційних комісіях як голови комісій, та як екзаменатори.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. ГАМЗЮК Микола Васильович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор
 2. ДЯГІЛЄВА Жанетта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
 3. ІВАНОВА Юлія Юріївна – викладач
 4. КОВАЛЬ Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 5. КРЕПЕЛЬ Віра Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 6. КУЛИК Надія Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент
 7. ЛАПИНІНА Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент
 8. МАЩЕНКО Анна-Марія Андріївна – викладач
 9. ПЕТРОЧУК Оксана Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
 10. СВИРИДЮК Віра Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 11. СЕРЕДА Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
 12. ХОДАКОВСЬКА Наталя Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 13. ЧОБІТЬКО Василь Іванович – старший викладач

 

Публікації кафедри німецької філології

проф. Гамзюк М.В.

1. Емотивні характеристики лексичних одиниць сучасної німецької мови. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. К.: Видавничий центр КДЛУ, 2008. С.61-65.

2. Граматичні засоби вираження емотивності мовних одиниць. Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В.Левицького: Збірник наукових праць. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. С.184-189.

3. Онтологічні основи емотивності фразеологічних одиниць. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т.22 (61).- №4(1). Симферополь,  2009. – С.10-18.

4. Утворення фразеологічних одиниць на базі висловлювань, що описують емоціогенні ситуації. Гуманітарний вісник. Київ – Горлівка, 2009. С. 39-47.

5. Переклад німецьких прізвиськ німецькою мовою. Наукові записки. – випуск 95(1). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. С.333-336.

6. Емотивність лексичних одиниць. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. Донецьк: ДонНУ, 2011. - Випуск 24. С.64-71.

7. Лексико-семантичні шляхи первинного фразотворчого процесу. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження В.І.Гаврися): колективна монографія / Відп. редактор М.В.Гамзюк. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.  С. 29-42.

8. Die Gestik in der Kommunikation der Deutschen und Ukrainer. Semantik und Pragmatik im Spannugsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. Donezk: Nationale Universität Donezk, 2012. S.61-64.

9. Семантична структура фразеологічних одиниць // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. - Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2013 –  С.15-17.

10. Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 22. Донецьк: ДонНУ, 2013 С. 240-242.

доц. Дягілєва Ж.А.

11. Лінгвокультурологічний аспект дослідження концепту "дружба" у німецькій мові. Наукові записки. – Вип. 75 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 179–183.

12. Різноаспектність характеристики концепту "дружба". Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій". – К., 2008. – С. 47–49.

13. Визначення внутрішньої форми лексичних одиниць ЛСП "дружба" в німецькій мові. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : Філологія-Педагогіка-Психологія. – Випуск 18. – К., 2009. – С. 45–51.

14. Концепт "дружба" в ментальному просторі німецької культури. Мова і культура. (Науковий журнал) – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. ІІ (114). – С. 145-151.

15. Лексико-семантичне ядро концепту "дружба" в німецькій мові. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 439–440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 150–155.

16. Антонімія лексичних одиниць із значенням "дружба" в німецькій мові. Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ". – К., 2009. – С. 36–39.

17. Актуалізація концепту "дружба" в індивідуально-авторській картині світу Германа Гессе. Наукові записки. – Вип. 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 407–419.

18. Актуалізація концепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden". Наукові записки. Серія "Філологічна". – Вип. 13. – Острог, 2010. – С. 211–218.

19. Вербалізація концепту "дружба" у фразеологічних одиницях німецької мови. Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Видавець Чебаненко Ю. – Вип. 10. – 2010. – С. 296–300.

20. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 2 курсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 109 с.

21. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження Володимира Івановича Гаврися). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.

22. Синонімічні відношення лексем із значенням FREUNDSCHAFT в німецькій мові. Слов’янський збірник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – Вип. 17. – Ч.І., 2012. – С. 131 –137.

23. Довідник  з німецької мови для студентів 1 курсу "Хто старається, тому щастить". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 128 с.

24. ″Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом ″freund″ у німецькій мові″. Наукові записки. Серія ″Філологічна″. – Острог: Видавництво Національного університету ″Острозька академія″. Вип. 34. – 2013. – С. 63–66.

25. ″Метафора в образному складнику концепту FREUNDSCHAFT/ ДРУЖБА в німецькій мові″.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – 2013. – Вип. 27. – С. 107–113.

26. ″Вербалізація образного складника концепту FREUNDSCHAFT/ ДРУЖБА у німецькому художньому тексті″. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: зб. наук. пр. – Луцьк: Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 15. – С.100–109.

27. ″Вступ до германського мовознавства″. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 80 c.

доц. Карпусь А.К.

28. Німецька мова. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу спеціальності "Переклад". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 118 с. У співавторстві з Перковською І. Д..

29. Німецька мова. Науково-методичний посібник для студентів V курсу спеціальності "Переклад". – Київ : Університет "Україна", 2007.– 98 с. У співавторстві з Перковською І. Д..

30. Стаття «Методика контрактивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов». ( у журн. "Освіта регіону" № 2, 2012 р.–9 с.

31. Німецька мова як друга іноземна. Київ: Університет "Україна", 2011. –  398 с. У співавторстві з Перковською І. Д..

32. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 5 курсу / А. К. Карпусь, Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 43 с.

33. Вступ до інтерпретації тексту. – Севастополь: Вид. центр «Дельта», 2013. – 168 с. (гриф Міносвіти).

доц. Крепель В.І.

34.    Роль екстралінгвістичних чинників у процесі фразеологічної номінації (на матеріалі фразеологізмів з компонентом на позначення кольору німецької та української мов)//Міжнародна наукова конференція „Германістика в Україні та за кордоном. Стан і перспективи.  13 травня 2005 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Бібліотека інституту філології. - 2006.- С 88-95.

35. Genuszuweisung bei Anglizismen//Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 1'2007 .-Kiew, 2007.-S. 15-20.

36. Проблема надання граматичного роду англіцизмам //Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Мовознавство. Літературознавство. Серія: філологічні науки. - № 1, 2007 р. - Київ. - С. 4 - 7.

37. 3іставна характеристика семантики прикметників на позначення кольору як складників фразеологізмів у німецькій та українській мовах //Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві. - Матеріали науково-практичної конференції. Міністерство освіти і науки України. Київський національний лінгвістичний університет. - Київ-2007. - С 131 -137.

38.    Порівняльний аналіз перекладу німецьких фразеологізмів англійською та українською мовою (на матеріалі твору Гете «Фауст») // Germanistik in der Ukraine. - № 3. Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2008. - С. 132 - 140.

39.    Прикметники на позначення кольору німецької та української мов в перекладацькому аспекті // Матеріали науково-практичної конференції «Мова, освіта, культура в контексті болонських реалій». - Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2008. – С. 71 - 75.

40.    Особливості німецької юридичної мови // Germanistik in der Ukraine. - № 5. Київ: Видавничий центр КНЛУ . - 2010. - С 112 - 115.

41. Німецька мова для студентів юридичних факультетів. Практикум // Київський університет права Національної академії наук України. – Київ, 2010. – 193 с.

42.    Кольорова номінація в німецькій та українській мовах // Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв'язків у професійній підготовці майбутніх аграріїв. - Білоцерківський національний аграрний університет. - 2012. – С.

43. Особливості складних  іменників юридичної німецької мови  // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції 28 листопада 2013 р. «Сучасні проблеми правової системи України». – Київ, Кондор, 2013. -  С. 470 – 473.

44. Викладання іноземних мов в Київському університеті права Національної академії наук України //. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 2, No. 3/2014, Словаччина. – С. 74 – 76.   

доц. Кулик Н.Д.

45. Варіативність адвербіальних фразеологізмів німецької мови у тлумачних словниках. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали науково-практичної конференції (2-4 квітня 2008 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 83-85.

46. Репрезентація запозичених адвербіальних фразеологічних одиниць німецької мови в лексикографічній статті. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип 19. – C. 85-91.

47. Фразеографічне висвітлення національно-культурної специфіки німецьких адвербіальних фразеологізмів. Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського – Серія “Філологія. Соціальні комунікації” : [наук. журнал]. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2009. – Том 22(61). – № 4 (2). – С. 202-206.

48. Відображення конотації фразеологізмів у тлумачних словниках німецької мови. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції : Матеріали науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – C. 78-80.

49. Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К.: Логос, 2010. – Вип 18. – C. 218-224.

50. Лексикографічний опис конотації німецьких адвербіальних фразеологізмів у системі позначок. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Серія “Філологічні науки” : [за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – Книга 1. – С. 56-59.

51. Лексикографічна розробка німецьких фразеологізмів із антропонімічним компонентом. Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 25. – C. 195-201.

52. Актуальні питання дослідження німецьких прислів’їв. Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 77-79.

53. Німецькі фразеологізми з кольороназвою blau: ідеографічна характеристика. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Серія “Філологічні науки” : [за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Книга 2. – С. 91-96.

54. Zu neuen Ufern. Vervollkommnen wir unser Deutsch. (До нових берегів. Вдосконалюємо німецьку мову). Київ: Ленвіт, 2011. Гриф МОН України.

викл. Наумович Т.В.

55. ″Die Widerspiegelung  der Zeit und des Raums in der Phraseologie der deutschen Sprache: der linguokulturologische Aspekt″ / Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної  конференції "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації" (3 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ:  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. – 69–72.

ст. викл. Опанасенко Т.В.

56. Характеристика модального поля та способів його навчання. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 125-126.

57. Die Vermittlung des Modalfeldes durch die pädagogische Grammatik. Германістика в Україні. Науковий журнал. № 3. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. –С.181-186.

58. Поле модальності в курсі граматики німецької мови. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 94-96.

59. Особливості модального поля і шляхи його навчання. Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 123-125.

60. Übungssystem bei der Behandlung des Modalfeldes. Проблеми та перспективи підготовки полі культурного багатомовного фахівця в умовах євроінтеграції. – Ірпінь: Видавничий центр НУ ДПСУ, 2010. –С. 78–82.

61. Характеристика модального поля і навчання його студентів-філологів. Формування іншомовної професійної компетентності фахівців: національний та європейський вимір. – Ірпінь: Видавничий центр НУ ДПСУ, 2011. –С. 107 – 110.

62. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Розділ 2. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 26 - 53.

63. Хто старається, тому щастить  (Частина І). Розділ 2. Хто старається, тому щастить (Частина І). Довідник з німецької мови для студентів 1 курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С. 19 - 47.

64. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІІ курсу. Розділ 5. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІІ курсу. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С. 17 - 26.

доц. Петрочук О.В.

65. Реализация позитивно-эмотивных оценочных фразеологических концептов в контексте. Культура народов Причерноморья. научный журнал. Межвузовский центр «Крым». – 2007. - №110, Том 2. – С. 93 – 95.

66. Семантические и грамматические основания мелиоративно-эмотивного оценочного компонента фразеологических концептов. Матеріали наукової конференції "Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві" 4-6 квітня 2007 р. : тези доп. К. : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 216 – 219.

67. Формирование мелиоративно-эмотивного оціночного компонента семантики фразеологических единиц. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – 2007. – № 3. – С. 324-329.

68. Реализация позитивно-эмотивных ФЕ в контексте. Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів : наук. конф. 12 грудня 2007 р. : тези доп. - К. : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С.169 –171.

69. Словник-мінімум з німецької мови для студентів І курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2007.

70. Реализация позитивно-эмотивных оценочных фразеологизмов в контексте. Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Межвузовский центр "Крым". - 2008. – № 142. - Т.2. С.163-165.

71. Мелиоративная семантика эмотивно-оценочных фразеологизмов. Амбивалентная оценка. Учёные записи Таврического национального университета им. В.И.Вернадского : Научный журнал. Серия «Филология». – Симферополь, 2009. – Том 22 (61) № 4 (1). – С. 65 – 70.

72. Механизм образования мелиоративно-эмотивного оценочного компонента фразеологических единиц. Мова і культура (Науковий журнал). - К. : Видавничий Дім Бураго, 2009. - Вип. 11.-Т.1Х(121). – С. 164-170.

73. Особенности семантической организации оценочных фразеологизмов (на материале немецкого языка). Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 179 – 181.

74. Взаимодействие оценочности с другими компонентами семантической структуры фразеологизмов. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского». – Научный журнал.– Т. 24(63), № 2. – Ч.2. (Серия "Филология. Социальные коммуникации"), Сімферополь, 2011. – С. 394 – 400.

75. Эмоциональность и рациональность в семантике фразеологизмов. Ученые записки Таврического национального университета имени. В. И. Вернадского». – Научный журнал. – Т. 24(63), №2. – Ч.2. (Серия "Филология. Социальные коммуникации"), Сімферополь, 2011. С. 160 – 164.

76. Определение мелиоративной семантики фразеологизмов. Науковий вісник кафедра ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія Педагогіка Психологія. – Київ : Видавничий центр КНЛУ. – 2011. – Випуск 23. – С. 199 – 203.

77. Амбивалентная семантика фразеологических единиц (на материале немецкого языка). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки“ – Частина 2. – Мовознавство. – 2011. -№2. – С. 32 – 34.

78. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2011.

79. Словник-мінімум з німецької мови для студентів ІІ курсу. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.

80. Хто старається, тому щастить (Частина І). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012.

81. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження Володимира Івановича Гаврися). Київ: Вид. центр Київ, 2012.

82. Вдосконалюй свою вимову. Київ: Вид. центр Київ, 2012.

83. ″Хто старається, тому щастить″ (Частина ІІ). – Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2013 - 128/26.

84. ″Особенности построения словарной статьи аксиологических фразеологизмов современного немецкого языка" / Мир языков: ракурс и перспектива. - Нижнева Н.Н. (отв. ред.) и др. -  Минск: БГУ, 2014. - С. 193-195.

85. "Darstellungsbesonderheiten von axiologischer Bedeutung der Phraseologismen in den modernen deutschen Worterbüchern" /  Наукові записки національного університету "Острозька Академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць. -  Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. - Вип. 43. - С. 235-237.

86. ″Відображення культурних традицій в аксіологічному значенні фразеологізмів″. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Перевод как научный и культурный трансфер: тезисы докладов и сообщений международной научно-практичной конференции 27-28 февраля  2013г. / А. Г. Пастухов [отв. ред.] – Орёл: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, ООО ″Горизонт″, 2013. – С. 37 – 38.

доц. Свиридюк В.П.

87. Психолінгвістичні характеристики процесу породження тексту-реферату за допомогою комп’ютера. Вісник Київ.нац.лінг.ун-ту. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007 – Вип.13. – С. 46–53.

88. Психолого-педагогічні передумови самостійного оволодіння іншомовним спілкуванням студентів-заочників в умовах дистанційного навчання . Матеріали науково-практичної конференції // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів Київ КНЛУ, "ЮНЕСКО" грудень 2007 р.– С. 288–289.

89. Дистанційний курс як один із основних засобів навчання писемного мовлення студентів-заочників мовних спеціальностей. "Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали студентської науково-практичної  конференції 4-6 квітня 2007 р." / Відп. ред. Мінчак Г.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. –  440 с.

90. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 1 курсу “Studentenfutter:Wort-Schatz”. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2007. – 98 с.

91. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ. Збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”. Випуск 4. – Київ, 2008. – С.298–308.

92. Online-Schreibkurs für DaF-Fernstudierende. Lingua Viva. – 2008. – № 6. – S. 52–66.

93. Психолого-педагогічні передумови навчання писемного мовлення студентів-заочників з використанням дистанційного курсу. Вісник Київ. нац. лінг. ун-ту. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009 – Вип.15. – С. 154–160.

94. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в інтернеті (на матеріалі німецької мови). Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С.43–47.

95. Використання фразеологізмів у навчанні письма німецькою мовою. Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С.43–47.

96. Вчимося читати німецькою мовою. Навч. посібник з німецької мови для студентів 1 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 101 с.

97. Вчимося писати самостійно реферати німецькою мовою. К.: Видавництво "Ленвіт". – 2011.- 128 с. (Гриф Міністерства).

98. Вчимося читати німецькою мовою. Навч. посібник з німецької мови для студентів 1 курсу. К.: Видавництво «Ленвіт». – 2011.- 128 с. (Гриф Міністерства).

99. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 109 с.

100. Від читання до говоріння. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. "Ленвіт", 2012. – 123 с. (Гриф Міністерства).

101. У кожній країні свої звичаї. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 120 с.

102. Вчимо слова. Довідник  з німецької мови для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 74 с.

103. Німецька граматика із задоволенням для студентів 2 курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 150 с.

104. Довідник  з німецької мови для студентів 1 курсу "Хто старається, тому щастить". К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.

105. ″Willkommen im Grammatikland″. Навчальний посібник з німецької мови для студентів 1 курсу (нім. мовою). Частина І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013.  – 70 с.

106. ″Що край, то й звичай″. Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу. -  К.: Ленвіт, 2013. – 135 с. (гриф Міносвіти).

107. ″Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації″: збірник наукових праць. Том 2. // За  редакцією В.В.Жуковської, О.А. Черниш – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. –  С.203-214.

108. ″Німецька граматика із задоволенням для студентів 2 курсу″. – К.: Видавництво  ″Ленвіт″, 2014. – 180 с. (Гриф Міносвіти).

доц. Середа Н.А.

109. Взаємодія лексичної, словотвірної і категоріальної семантики (на прикладі похідних іменників із значенням якості) / Н. А. Середа // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2008. – С. 164–167.

110. Прагматичні конотації афіксальних похідних сучасної німецької мови /   Н. А. Середа // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні і лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України". 15-16 травня 2008 р., Дніпропетровський національний університет. – Ч. 1. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 125–127.

111. Словотвірні варіанти похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым", 2009. – С. 228–230.

112. Компонентна структура значення похідних іменників на позначення якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – Вип. 23. – 2009. – С. 322–331.

113. Прагмасемантичні особливості афіксальних похідних іменників зі значенням якості у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – II: Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2009. – С. 130–132.

114. Lexikalische Gruppen der abgeleiteten Substantive mit der Bedeutung der Qualität / Nataliia Sereda // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 4. – K.: KNLU. – 2009. – S. 61– 66.

115. Трансформація як одна з моделей перекладу похідних іменників сучасної німецької мови / Н. А. Середа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Формула компетенції перекладача". 24 березня 2010 р. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – К.: НТУУ "КПІ". – 2010. – С. 56–57.

116. Словотвірні поняття та категорії похідних іменників у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22–23 квітня 2010 р. "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". – Острог: Вид-во нац. університету "Острозька академія". – Вип. 14. – 2010. – С. 180–186.

117. Лексико-словотвірні варіанти афіксальних похідних зі значенням якості / Н. А. Середа // Матеріали всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003) 14 травня 2010 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Вип. 51. – 2010. – С. 74–76.

118. Словотвірна категорія якості у системі німецького словотвору / Н. А. Середа // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України". 20–21 травня 2010 р. Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ: Федорченко О.О. – 2010. – С. 81–85.

119. Похідне слово як вторинне утворення в результаті словотвірного акту (на прикладі сучасної німецької мови) / Н.А. Середа // Матеріали наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету. "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції". 21–23 квітня 2010 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2010. – С. 186–188.

120. Прагмастилістичні особливості похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Функциональная лингвистика. – № 1. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым". –  2010. – С. 227–229.

121. Категоріальне значення похідних іменників у сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. праць.  Від. ред. Фабіан М. П. – Ужгород: TIMPANI. –  Вип. 8. – 2010. – С. 463–471.

122. Семантика слова в процесі номінації / Н. А. Середа // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – Вип. 24. – 2010. – С. 182–189.

123.    Лексична семантика похідних іменників зі значенням якості / Н. А. Середа // Мова і культура. – Вип. 13. – Т. VІ (142). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго. – 2010. – С. 224–233.

124. Словотвірна семантика афіксальних похідних зі значенням якості / Н. А. Середа // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 95 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – 2011. – С. 451–456.

125. Теоретичні засади дослідження семантики похідних іменників зі значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Функциональная лингвистика. – № 2. – Т. 2. – Симферополь: Межвуз. центр "Крым". – 2011. – С. 177–178.

126. Прагматичний аспект афіксальних похідних із категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові / Н. А. Середа // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Київського національного лінгвістичного університету "Україна і світ: діалог мов і культур". 30.03.–1.04.2011 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2011. – С. 213–215.

127. Теорія та практика перекладу для філологів (німецька мова): Навчальний посібник з грифом МОНМСУ. – К.: Логос, 2011. – 208 с.

128. Теоретичні засади дослідження семантики похідних слів сучасної німецької мови. – Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур". – К., 2012.

129. Словник-мінімум з німецької мови для студентів 5 курсу / А. К. Карпусь, Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 43 с.

130. Методичні рекомендації з німецької мови до тем "Людина і музика" та "Вчитель і суспільство" для студентів 4 курсу / Н. А. Середа. − К.: Логос, 2012. – 100 с.

131. Grammatische Synonymie im modernen Deutschen / Nataliia Sereda // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7. – K.: KNLU. – 2012.

132. ″Семантична категорія якість: проблема визначення″ // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць / В. Д. Каліущенко (голов. ред). – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 151–160.

133. ″Семантика похідного іменника на позначення якості″ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: "Аксіома", 2013. – Вип. 32. – С. 352–355.

134. ″Особливості семантичної категорії "якість" на матеріалі складних іменників німецької мови″ // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Вид. дім "Родовід". – Вип. 692–693: Германська філологія, 2014. –  С. 221–224.

135. ″Степени качества сложных существительных в современном немецком языке" // Социальные варианты языка-VIII: Материалы международной научной конференцию. 8–9 апреля 2014 года. – Н. Новгород: ФГБОУ ВПО "НГЛУ", 2014. – С. 131–134.

136. ″З успіхом до бакалавра″. Німецька мова для студентів IV курсу. – Севастополь: Дельта, 2013. – 376 с.

доц. Ходаковська Н.Г.

137. Прагматичний аспект стилістично маркованих похідних іменників сучасної німецької мови. Матеріали науково-практичної конференції. Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 299-302.

138. Семантико-стилістична характеристика напівафіксів сучасної німецької мови. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Вип. 15 / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – С. 585-595.

139. Демінутиви у сучасній німецькій мові. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ: Матеріали науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2009 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 170-172.

140. Stilmerkmale und Stil. Wissenschaftliche Zeitschrift / Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 5, Redaktion ″Germanistik in der Ukraine″, Verlagszentrum der KNLU. – 2010. – S. 92-98.

141. Співвідношення понять стилістичне значення і конотація у сучасній лінгвістиці (на матеріалі німецької мови). Вісник Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія / Том 13, № 2 / гол. ред. А.В.Корольова. – К. Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 130- 137.

142. Співвідношення семантики і прагматики в структурі лексичного значення стилістично маркованих похідних іменників  сучасної німецької мови. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія, Педагогіка, Психологія / Випуск 21 / гол. ред. В.П.Мусієнко. – К. Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 140 - 147.

143. Особливості функціонування іншомовних афіксів в системі словотвору сучасної німецької мови. Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. / Вип. 25 / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. –  С. 410-420.

144. Оцінне та емоційно-оцінне забарвлення похідних іменників. Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 226 - 229.

145.    Stilistische Möglichkeiten der Ableitungen. Wissenschaftliche Zeitschrift / Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 6, Redaktion ″Germanistik in der Ukraine″, Verlagszentrum der KNLU. – 2011. – S. 88-95.

146. Когнітивний аспект похідних іменників сучасної німецької мови. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 260-261.

147. Стилістичні конотації та їх мовна характеристика. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія, Педагогіка, Психологія / Випуск 24 / гол. ред. В.П.Мусієнко. – К. Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 33 - 39.

148. Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер ″Зимове сонце″). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Логос, 2012. – С. 518 - 525.

149. Прагматичний аспект лексичного повтору в текстах художньої прози (на матеріалі роману Розамунди Пільхер ″Зимове сонце″). Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 160-164.

150. ″Історія німецької мови″ для студентів факультету вечірнього та заочного навчання. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 10 с.

151. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrbuch für die Studenten der Hochschulen (Vorlesungen, Texte zur Analyse, Sachwörterbuch). ПП ″ЦУ Дизайн″. – 2010. – 216 S. Гриф МОН України.

152. ″Ситуативная вариативность по параметрам прагматических ситуаций″. Социальные варианты языка – VIII: Материалы международной научной конференции 8-9 апреля 2014 года. – Н.Новгород: ФГБОУВПО «НГЛУ», 2014. – С. 152-155. (″Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова″)

153. ″Стилістичні функції словотвірних категорій інтенсивності та демінутивності похідних іменників сучасної німецької мови″. Наукові записки Національного університету ″Острозька академія″. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету ″Острозька академія″, 2014. – Вип. 44. – С. 336- 340.

ст. викл. Чобітько В.І.

154. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Випуск XLVI /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 369с. “Ділова гра як засіб навчання професійно орієнтованого спілкування німецькою мовою учнів економічних класів”. (у співавторстві із Зєнею Л.Я.) с. 207-213.

155. Підготовка майбутнього вчителя до організації проектної діяльності учнів старших класів економічного профілю в інтегрованому курсі “Німецька мова й економіка”. Проблеми освіти: Науковий збірник/ Кол. авт. Інститут іноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 2009. Випуск 58, ч. 1. 320 с.

156. Організація навчання у співробітництві під час роботи над німецькомовними текстами екологічного змісту у старших класах середньої школи.// Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 5. – K.: Verlagszentrum, 2010. S. 224-229 .

157. Технологія “навчання у співробітництві” та використання її в процесі роботи з текстами екологічного профілю. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”. Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. За заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - № 3. – С. 60-63.

158. До проблеми валідності як однієї з основних характеристик тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень випускників середніх шкіл. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”. 28-29 жовтня 2011 р. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Спецвип. 7. – Ч. ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. –  С. 229-235.

159. До проблеми укладання тесту для контролю рівня сформованості у старшокласників мовленнєвої компетенції в читанні. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”. 26-27 жовтня 2012 р. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. –  Спецвип. 11. – Ч. І. – Слов’янськ: ДВНЗ ДДПУ, 2012. –  С. 217-225.

160. Формування в учнів старшої школи комунікативної компетенції в читанні на матеріалі німецькомовних країнознавчих текстів з використанням технології “навчання у співробітництві”. // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 7. – Українська Спілка германістів вищої школи. –  Київський національний лінгвістичний університет. – K.: Verlagszentrum, 2012. – S. 237-244.

Вибіркові дисципліни факультету германської філології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

– Каталоги вибіркових навчальних дисциплін факультету германської філології:

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 014 Середня освіта

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

– Каталоги вибіркових навчальних дисциплін факультету германської філології:

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 014 Середня освіта

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін

 

Розклад денної форми здобуття освіти факультету германської філології

 

Розклад занять

 

 

 

Оглядові лекції для здобувачів вищої освіти 2021/2022 н. р.

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021/2022 навчального року

 

Розклад
весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 

Розклад
літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 


Графік навчального процесу на І – II семестри 2021 – 2022 н. р., денна форма здобуття освіти


 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти