Кафедра китайської філології

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування здобувачів вищої освіти факультету сходознавства

 

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх навчальних дисциплін на факультеті сходознавства

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи магістра з китайської філології

 

Кафедра китайської філології створена у 2013 році на базі реорганізації кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту». До 12.05.2014 року кафедру очолювала доцент, кандидат філологічних наук Охріменко Марина Анатоліївна. З 12.05.2014 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент  Сіленко Наталія Василівна.

 

Завідувач кафедри

Кандидат філологічних наук (2017 р.) Любимова Юлія Сергіївна закінчила Київський національний лінгвістичний університет (2013), отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Переклад (китайська)", здобула кваліфікацію магістра перекладу, філолога, перекладача китайської і англійської мов, викладача перекладу, у 2017 р. закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Автор понад 10 публікацій наукового характеру. З 2017 р. - завідувач кафедри китайської філології.

Профіль у Google академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=SDKtUtwAAAAJ&hl=ru
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1.    Сіленко Н.В. Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті / Н.В. Сіленко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. А.Д. Белова]. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – Вип. 46. – Ч. 3.  – С. 377–383.
2.    Сіленко Н.В. Експлікація функціонування метафори в турецькому рекламному дискурсі / Н.В. Сіленко // Мова і культура : [наук. журнал.] / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т.4 (166) – С. 230–234.
3.    Сіленко Н.В. Репрезентація перекладацьких трансформацій при перекладі турецьких газетно-публіцистичних текстів на українську мову / Н.В. Сіленко // Мова і культура : [наук. журнал.] / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 510 – 517.
4.    Сіленко Н.В. Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів стилістичної семасіології (на матеріалі турецьких рекламних текстів) / Н.В. Сіленко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2014.  – Вип. 29. – С. 105–110.
5.    Сіленко Н.В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н.В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 – Вип. 5. – С. 151–156.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

БЕЛЯ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент кафедри профіль у Google Академії
КОСТАНДА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
ГЕВОРГЯН КАРИНА ЛЮДВИГІВНА – старший викладач кафедри профіль у Google Академії
СМИРНОВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА – старший викладач кафедри профіль у Google Академії
АН ДОН – викладач кафедри профіль у Google Академії
БОЧАРОВА СВІТЛАНА АНДРІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ДУЮ СЮЕСУН – викладач кафедри профіль у Google Академії
ДОНЦОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЖУЛАЙ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЗЯХОР АЛІСА ЄВГЕНІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
МЕЛЬНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ПАНАСЕНКО МАРИНА ВАДИМІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ПРИСЯЖНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЛЮБИМОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА – викладач кафедри (за сумісництвом) профіль у Google Академії
МЕРЗЛЮК ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ – викладач кафедри (за сумісництвом) профіль у Google Академії
САВЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
САМАРКІНА АЛЬОНА ОЛЕСАНДРВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
САМОЙЛЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
СИНИЦЯ КАТЕРИНА РОМАНІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
СОРОЧАН ВІКТОРІЯ ОЛЕСАНДРВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ОСЬМАЧКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЧЖУ ЦЗИНТАО – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЧУБ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ЯРМОЛЕНКО ЯРОСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА – викладач кафедри профіль у Google Академії
ШИ ЯЦЗЮНЬ – кандидат політичних наук, доцент кафедри профіль у Google Академії

 

Публікації  науково-педагогічного складу кафедри китайської філології за останні 5 років:

1.    Беля В.В. Філософські підстави критики традиції в теоріях модернізації соціуму / В.В. Беля // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2012. – № 4 (112). – С. 65–75.
2.    Беля В.В. Становлення дискурсу вестернізації в класичній китайській філософії / В.В. Беля // Дні науки філософського факультету – 2012, Міжн. наук. конф. (2012 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18-19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 7. – С. 13–15.
3.    Беля В.В. Формування дискурсів модернізації та антитрадиціоналізму в класичній українській соціально-філософській думці / В.В. Беля // Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів : Всеукраїнська науково-теоретична конференція (11-12 жовтня 2012 р.) : Матеріали доповідей та виступів. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – С. 78–80.
4.    Беля В.В. Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму / В.В. Беля // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип. 18. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 68–78.
5.    Беля В.В. Противоречия социальной интеграции и модернизация китайского общества / В.В. Беля  // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – МоскваВолгоград, 2014. – № 12 (71). – Ч. I. – С. 238–241. Беля В.В. Захист дисертації «Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00. 03 – соціальна філософія та філософія історії (18.09.2015 р.) – 209 с.
6.    Костанда І.О. Особливості вживання паралелізму в змісті китайських романів XIV-XVI ст. (на прикладі роману «Трицарство») / І.О. Костанда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 15 – С.82–84.
7.    Костанда І.О. Функції колоронімів зі значенням "червоний" в романі Цао Сюеціня «Сон у червоному теремі» / І.О. Костанда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 17. – С. 34–36.
8.    Костанда І.О. Функції колоронімів зі значенням "жовтий" в романі Цао Сюеціня «Сон у червоному теремі» / І.О. Костанда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 19. – С. 70–73.
9.    Костанда І.О. Функции колоронимов со значением «красный» в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» / І.О. Костанда // Сборник статей и докладов участников VIII научно-практической конференции «Россия – Китай: история и культура» – Казань, 2015. С. 124 –127.
10.    Костанда І.О. Особливості вживання паралелізму в мові китайських романів XVIІ ст. (на прикладі роману «Хао цю Чжуань») / І.О. Костанда // Україна і світ : діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – С. 197–198.
11.    Костанда І.О. Функции колоронимов со значением «зеленый» в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» / І.О. Костанда // Сборник материаловVII Международной научной конференции «Проблемы литературы дальнего востока» – Санкт-Петербург, 2016 – Том 1 – С. 428–434.
12.    Костанда І.О. Китайська мова. Базовий курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.О. Война, О.С. Воробей, О.М. Гончаренко, Т.В. Демчук, Н.С. Ісаєва, І.О. Костанда та ін.; за ред. Н. С. Ісаєвої – Харків: Фоліо, 2016. – 368 с.: іл.
13.    Геворгян К.Л. Поповнення словникового складу мови шляхом лексикалізації / К.Л. Геворгян // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К., КНЛУ, 2014 – С. 78–80.
14.    Геворгян К.Л. Порівняльна характеристика відображення культурно-національних особливостей в китайській та українській мовах / К.Л. Геворгян // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К., КНЛУ – С. 71–72.
15.    Геворгян К.Л. Методи та способи порівняльного дослідження китайської та української / К.Л. Геворгян // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –01 квітня 2016 року. – К., КНЛУ, 2016. – С. 61–62.
16.    Смирнова А.П. Анімалістична лексика в аспекті міжкультурної комунікації / А.П. Смирнова // Україна і світ : діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 399–401.
17.    Смирнова А.П. Поняття «лакуна» в національній мовній карті світу / А.П. Смирнова // Україна і світ : діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 370–372.
18.    Бочарова С.А. Глобалізація та її вплив на китайську мову / С.А. Бочарова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 36–38.
19.     Бочарова С.А. Інтернет-сленг в сучасному суспільстві Китаю / С.А. Бочарова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 45–46.
20.    Бочарова С.А. Сучасна автопромисловість Китаю та етимологія автомобілебудівної лексики китайської та української мов / С. А. Бочарова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 23–24.
21.    Бочарова С.А. Особливості сучасної лексики китайської молоді С.А. Бочарова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013 С. 46–48.
22.    Панасенко М.В. Семантика параметричних прикметників китайської мови та їх роль у формуванні моделі простору / М.В. Панасенко // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 260–261.
23.    Панасенко М.В. Давньокитайська мова, її фонетичні особливості / М.В. Панасенко // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 322–324.
24.    Панасенко М.В. Функціонально-відображувальний потенціал китайських прикметників на позначення довжини та способи його передачі українською мовою / М.В. Панасенко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2014. – С. 701–702.
25.    Донцова О.В. Семантико-функціональні особливості вигуків у китайській мові / О.В. Донцова // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 97–99.
26.    Сорочан В.О. Вживання модальних часток у китайському жіночому мовленні та способи їх перекладу / В.О. Сорочан // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 384–386.
27.    Сорочан В.О. Модальні частки, як засоби вираження китайського жіночого мовлення / В.О. Сорочан // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 428–429.
28.    Сорочан В.О. Засоби вираження китайського жіночого мовлення та способи їх перекладу українською / В.О. Сорочан //  Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2014. – С. 702–703.
29.    Рудік О.М. Функціонально-відображувальний потенціал китайських прикметників на позначення глибини та способи його передачі українською мовою / О.М. Рудік // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, 19–21 березня 2014 року.  – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 202–204
30.    Рудік О.М. Поняття простору в китайській мові. Функціонально-семантична структура просторово-кількісних прикметників на позначення глибини в китайській мові / О.М. Рудік // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року.  – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 377–378
31.    Рудік О.М. Способи використання абсолютних та неповних еквівалентів при передачі функціонально-відображувального потенціалу китайських слів на позначення глибини українською мовою /О.М. Рудік// Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, 30 березня - 1 квітня 2016 року.  – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 329–331
32.    Чжу Цзинтао Паремии с семантикой прогноза в китайском и русаком языках / Чжу Цзинтао // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 448–450.
33.    Мельникова О.В. Навчання майбутніх учителів китайської мови усного мовлення на основі художніх творів / О.В. Мельникова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 567-569
34.    Мельникова О.В. Принципи відбору художніх творів для навчання майбутніх учителів китайської мови / О.В. Мельникова // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 602-604
35.    Мельникова О.В. Особливості формування вмінь усного китайського мовлення / О.В. Мельникова // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 448–450.
36.    Любимова Ю.С. Кваліфікація цінності модальності в китайській мові / Ю.С. Любимова // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року. – С. 203-205.
37.    Любимова Ю.С. Засоби і способи реалізації модальності можливості в сучасній китайській мові / Ю. С. Любимова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Випуск № 1 (83). – 2016. – С. 72–78.
38.    Любимова Ю.С. Вплив традиційної китайської медицини на розвиток лексичного складу китайської мови: лінгвокультурний аспект / Ю.С. Любимова // Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», 19-21 березня 2014р.: К., вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 246–247
39.    Мерзлюк Д.О. Система показників категорії виду в сучасній китайській мові / Д.О. Мерзлюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Філологія, випуск 10, том 1, Одеса, 2014. – С.151 – 154.
40.    Мерзлюк Д.О. Проблема категорії виду дієслова в китайській мові / Д.О. Мерзлюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур.. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С. 275–276
41.    Мерзлюк Д.О.  Перфектив у китайській мові/ Д.О. Мерзлюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 282–284
42.    Мерзлюк Д.О.  Засоби вираження контінуативу в сучасній китайській мові / Д.О. Мерзлюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2016. – С. 231–232
43.    Мерзлюк Д.О. Китайська мова. Базовий курс: підруч. Для студ. Вищ. Навч. зал./М.О. Война, О.С. Воробей, О. М. Гончаренко та ін.; за ред.. Н.С. Ісаєвої. – Харків:Фоліо, 2016. – 368 с.

 

Освітня діяльність кафедри

Кафедра китайської філології забезпечує підготовку фахівців з китайської мови у галузі вивчення іноземних мов  двох ступенів вищої освіти (“бакалавр”, “магістр”) за такими спеціальностями 035.06 Філологія. Східні мови  та література. Переклад (китайська), 035.06 Філологія. Східні мови  та література. Мова і література (китайська), 6.020303 Філологія (Переклад (китайська)), 6.020303 (Мова і література (китайська)), 8.02030304 (Переклад (китайська)), 8.02030302 (Мова і література (китайська)); 6.02030302 (Мова і література (англійська)), 8.02030302 (Мова і література (англійська)). Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін циклів фундаментальної і професійної підготовки.

 

Навчальні дисципліни кафедри:

Перший (бакалаврський) рівень

1.    Китайська мова (І курс)
2.    Вступ до китайської філології (І курс)
3.    Китайська мова (ІІ курс)
4.    Лексикологія китайської мови(ІІ курс)
5.    Історія китайської літератури (ІІ курс)
6.    Китайська мова (ІІІ курс)
7.    Курс за вибором з лінгвістики (ІІІ курс)
8.    Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін (ІІІ курс)
9.    Практичний курс перекладу з китайської мови (ІІІ курс)
10.    Історія китайської літератури (ІІІ курс)
11.    Історія китайської мови (ІІІ курс)
12.    Лексикологія китайської мови (ІІІ курс)
13.    Теоретична фонетика (ІІІ курс)
14.    Історія китайської мови (ІІІ курс)
15.    Стилістика китайської мови (IV курс)
16.    Китайська мова (IV курс)
17.    Практичний курс перекладу з китайської мови (IV курс)
18.    Лінгвокраїнознавство Китаю (IV курс)
19.    Теорія та практика перекладу з китайської мови (IV курс)
20.    Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін (IV курс)
21.    Курс за вибором з перекладознавства (IV курс)
22.    Курс за вибором з лінгвістики (IV курс)
23.    Усний двосторонній переклад китайської і української мов (IV курс)
24.    Теоретична граматика китайської мови (IV курс)


Другий (магістерський) рівень

1.    Культура усного і писемного мовлення /китайська  мова
2.    Теорія та практика перекладу з китайської мови
3.    Порівняльна типологія китайської і української мов
4.    Техніка усного двостороннього перекладу
5.    Зіставна лексикологія китайської та української мов

Низка курсів за вільним вибором студента і спецкурсів.

 

Практика студентів

Кафедра керує практикою студентів ІV курсу рівень вищої освіти «бакалавр», напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (китайська)), 6.020303 Філологія* (Мова і література (китайська)), та студентів V курсу рівень вищої освіти «магістр», 035.06 Філологія. Східні мови  та література. Переклад (китайська).

 

Наукова діяльність

На кафедрі проводяться дослідження за темою: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології».

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.810, 812
тел.: +38 (044) 528-50-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: https://chinese.knlu.edu.ua/welcome

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету сходознавства

Розклад занять

 

Розклад
літньої сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021 – 2022 навчального року

 

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти